RODO

Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji dzieci do szkoły:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta Tajno Stare 31 16-320 Bargłów Kościelny reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator Danych, zgodnie z art. 37 ust. 1 lita. RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  Piotr Czubaty, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej  inspektor@ochronadanych.hub.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja uczniów do szkoły ( realizacja obowiązku szkolnego)
 4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 8. a) dostępu do swoich danych osobowych

8. b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

8. c) żądania usunięcia danych, gdy:

–       dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

–       dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

8. d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

–       osoby te kwestionują prawidłowość danych

–       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

–       Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby  dotyczącej narusza przepisy RODO;

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły;

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula informacyjna dla  rodziców uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta Tajno Stare 31 16-320 Bargłów Kościelny reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator Danych, zgodnie z art. 37 ust. 1 lita. RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  Piotr Czubaty, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej  inspektor@ochronadanych.hub.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

4. a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4. b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

4 .c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (na www i na facebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO ;

4.  d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Bargłów Kościelny, i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

6. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

11. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla  pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Augusta Tajno Stare 31 16-320 Bargłów Kościelny reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Administrator Danych, zgodnie z art. 37 ust. 1 lita. RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  Piotr Czubaty, z którym możecie Państwo skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej  inspektor@ochronadanych.hub.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i wypełnienia obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw na podstawie art. 6 ust.                    1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy, SIO) oraz:

– podmiotom realizującym usługi szkoleniowe,

– podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy

– podmiotom przyznającym świadczącym usługi ubezpieczeniowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w zależności od kategorii akt odpowiednio przez okres 10 lub 50 lat.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 1. Podanie danych osobowych wymienionych w art. 221 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.