Rekrutacja 2022/2023. ZARZĄDZENIE NR 284/2022 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

ZARZĄDZENIE NR 284/2022

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Bargłów Kościelny jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 29 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także termin składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Ustalam harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także termin składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny, określa UCHWAŁA NR XV/147/2017 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez gminę Bargłów Kościelny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 25 kwietnia 2017 r. poz. 1571).

2. Kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bargłów Kościelny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa UCHWAŁA NR XV/148/2017
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Bargłów Kościelny (Dz. U. Woj. Podl. z dnia 25 kwietnia 2017 r. poz. 1572).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 Radosław Wawiórko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 284/2022

Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18.01.2022 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin postępowania uzupełniającego

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

oddziału przedszkolnego i innej formy

wychowania przedszkolnego wraz

z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

od 25 kwietnia 2022 r.

do 10 maja 2022 r.

2. Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i innej formy

wychowania przedszkolnego i

dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym

do 08 kwietnia 2022 r.

do 13 maja 2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia 2022 r.

03 czerwca 2022 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego

oświadczenia

od 20 kwietnia 2022 r.

do 27 kwietnia 2022 r.

od 06 czerwca 2022 r.

do 15 czerwca 2022 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

29 kwietnia 2022 r.

17 czerwca 2022 r.